I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sprzedawca – Olga Lewandowska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w 31-214 Kraków, ul. Adama Marczyńskiego 3/26, NIP: 9451949679, REGON: 366569831, e-mail: olga.m.lewandowska@gmail.com.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bądź niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 6. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.
 7. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem Umowy.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające jednoznacznie:
  1. rodzaj i ilość produktów;
  2. rodzaj dostawy;
  3. rodzaj płatności;
  4. miejsce wydania rzeczy;
  5. dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest przez Sprzedawcę jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 10. Publikacja elektroniczna – produkt w postaci pliku elektronicznego, zawierający treści będące utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym m.in. e-booki i audiobooki.
 11. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu produktów od Sprzedawcy, w tym wzajemne prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy z tym związane.
 2. Kupujący składając zamówienie oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje ten regulamin bez zastrzeżeń.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej, zgodnie z zawartymi tam instrukcjami, lub bezpośrednio u Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy.
 2. W przypadku produktów dystrybuowanych w formie elektronicznej, Sprzedawca zamieszcza w opisie przedmiotu dodatkowe informacje określające zakres udzielonej licencji, typ pliku i ewentualnie inne dane dotyczące produktu. Kupujący winien bardzo dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami przed złożeniem zamówienia.
 3. Zawarcie Umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 5. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z zawartej Umowy na osobę trzecią.
 6. Realizacja zamówienia Konsumenta następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba, że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcy.
 7. Realizacja zamówienia Klienta następuje po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 8. Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony Przedmiot umowy dostarczany jest Kupującemu rodzajem dostawy określonym podczas składania zamówienia lub uzgodnionym osobno między Sprzedawcą a Kupującym w procesie realizacji zamówienia.
 10. Klient może wystąpić o otrzymanie faktury elektronicznej, która zostanie wystawiona po zrealizowaniu zamówienia i doręczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów dostawy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, stosownie do art. 38 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do:
  • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Konsument, który odstąpił od Umowy, ma obowiązek zwrócić produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
 5. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego produktu w sposób podany przez Konsumenta. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę zmniejszenia wartości produktu będącego wynikiem korzystania z niego przez Konsumenta w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, zwracana należność zostanie pomniejszona adekwatnie do utraty wartości produktu.

V. Licencja i zabezpieczenia

 1. Publikacje elektroniczne znajdujące się w ofercie Sprzedawcy stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym są objęte przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z zakupionej przez Kupującego publikacji elektronicznej. Zakres udzielonej licencji dostępny jest w osobnym dokumencie opublikowanym na stronie internetowej. Sprzedawca uprasza Kupującego, by przed złożeniem zamówienia dokładnie zapoznał się z treścią tego dokumentu.
 3. Sprzedawany produkt może być zabezpieczony znakiem wodnym (watermark) przed nielegalnym kopiowaniem. Zabezpieczenie znakiem wodnym umożliwia przypisanie określonej kopii do Klienta. Kupujący, który nabył publikację zobowiązuje się do nieusuwania jej zabezpieczenia.

VI. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Kupujący ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub pisemnie na adres aktualnej siedziby Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Kupującym przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi, Kupujący powinien odesłać reklamowany produkt lub produkty wraz z opisem reklamacji na adres Sprzedawcy.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady publikacji. Postanowienie to nie odnosi się do publikacji nabytych przez Konsumentów.
 6. Reklamacja zostanie rozparzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia, za wyjątkiem reklamacji zgłoszonych po upływie jednego roku od dnia upływu terminu realizacji zamówienia, które to nie podlegają rozpatrzeniu.
 7. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub odstąpi od Umowy, zwracając cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

VII. Newsletter

 1. Kupujący może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Kupujący może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie poprzez kliknięcie w odpowiedni link w biuletynie informacyjnym lub wysyłając oświadczenie o rezygnacji z newslettera na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

VIII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Kupującego przetwarzane są przez Sprzedawcę, będącego jednocześnie Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwanego potocznie „RODO”.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do składania zamówień oraz korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Kupujący podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną, na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej w zakładce Regulamin.
 4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego regulaminu jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.